ကၽြနု္ပ္တို႔သည္၀န္ထမ္းတိုင္း၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ပဏာမေျခလွမ္း၊စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈတန္ဖုိးမ်ားကုိ            GL-AMMK ကုမဏီမွ ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ တန္းတူအခြင့္အလမ္း ေပးပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏အလုပ္လုပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈေရရွည္ခိုင္ျမဲရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

အလွ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေသာကုမဏီတြင္

GLAMMKမွာလူတိုင္းသည္ေရရွည္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ရလဒ္၊ကတိက၀တ္မ်ား၊ရိုးသားမႈအေပၚအေျခခံၿပီးတန္းတူအခြင့္ အေရးမ်ားေပးထားပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပန္အလွန္GL-AMMK၏တိုးတက္မႈ႔ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ေရရွည္တည္တံံံ႔ခိုင္ျမဲေသာစီးပြား ေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေသာ႔ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္မွုုသင္တန္းမ်ား

site-6

၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာေလ႔က်င့္မႈ႔အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္GL-AMMK၀န္ထမ္းအားလုံးေလ႔က်င့္ သင္တန္းေပးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္သူတို႔၏အသိပညာႏွင့္စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာေလ႔က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသင္တန္း

ဒီသင္တန္းသည္၀န္ထမ္းအသစ္ေတြအတြက္ျဖစ္သည္။

တိက်ေသာသင္တန္း

ဒီသင္တန္းကိုပုံမွန္အားျဖင့္၀န္ထမ္းေတြရဲ့သေဘာထားေျပာင္းလဲေနတဲ႔(သို႔)သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ႔ႏွင့္အသိပညာတိုးတက္ လာမႈ၊အသုံးျပဳပံုသင္ယူမႈမွတ႔ဆင့္၀န္ထမ္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ႔စြမ္းရည္တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏လက္ရွိ(သို႔မဟုတ္) အနာ ဂတ္၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ႀကိဳးပမ္းမႈအပၚအေလးထားေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ေလ႔က်င့္မႈမ်ားလိုက္နာပါ

သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ျပီးေနာက္၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ(သို႔မဟုတ္)ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏အားနည္းခ်က္မ်ားကုိၿပန္လည္ ညႊန္ျပသည္။ သင္ တန္းဆရာမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသင္တန္ျပီးေသာအခါ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကိုျဖည္႔ဆည္းေပးသည္။

ျပင္ပသင္တန္း

ဒီသင္တန္းသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ႔က်င့္ပ႔ံပိုးမႈမ်ား၊အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္အေသးစားေငြေခ်း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွေထာက္ပံံ့မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ငွာနတြင္းစာရင္းစစ္နည္းမ်ား၊အေရာင္းနည္းပညာမ်ား၊သင္တန္းဆရာ၏ေလ႔က်င့္မႈမ်ား၊အခြန္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈRiskေတြအဓိကျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ေလ႔က်င့္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေသာေလ႔က်င့္မႈ၊လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊အုပ္စုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အေတြ႔အၾကဳံမွ်ေ၀ ျခင္းမ်ား၊ဆန္းသစ္ေသာပံ႔ပိုးကူညီျခင္းမ်ားေပၚတြင္အေျခခံေရးဆြဲထားသည္။ကၽြနု္ပ္တို႔သည္၀န္ထမ္းေတြ၏ စြမ္းရည္တိုး တက္ရန္ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္အသစ္ျဖစ္ေသာmodulesသင္တန္းမ်ားဖန္တီးၿပီး၀န္ထမ္းေတြရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုထည္႔သြင္း စဥ္းစားသြားရန္ရွိသည္။