ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား

 ေမာ္ဒယ္: Moove 12

အင္ဂ်င္: 110cc

အေရာင္: အမဲေရာင္

ေစ်းႏွဳန္းအေျခအေနမ်ား

ေစ်းႏႈန္း: MMK 1,880,000

Application Form:


နာမည္*

မိသားစုနာမည္*

ဖုန္းနံပါတ္*

လစာ *

လိပ္စာ *

ပုံစံ*

စာခ်ဳပ္နမွူနာပုံစံ *