သင္တို႔၏ စီးပြားေရးခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ရန္GL SMEsလုပ္ငန္း မွကူညီ လ်က္ရွိပါ သည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ GL ၀န္ထမ္းမ်ားမွ သင့္အားဆက္သြယ္ၿပီးသင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ကိုကူညီပါလိမ္႔မည္။

Application Form:


နာမည္ *

မိသားစုနာမည္ *

မုိဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ *

ရရွိသည္႔လစာ *

လိပ္စာ *

ကုမဏီ နာမည္*

လုပ္ငန္းအမ်ဴိးအစား *

ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ *