ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား

ေမာ္ဒယ: Wave 100 DRUM
အင္ဂ်င္: 100cc

အေရာင္: အမဲေရာင္ ႏွင့္ အၿဖဴေရာင္

ေစ်းႏွဳန္းအေျခအေနမ်ား
ေစ်းႏွဳန္: MMK 1,120,000

Application Form:


နာမည္*

မိသားစုနာမည္*

ဖုန္းနံပါတ္*

လစာ *

လိပ္စာ *

ပုံစံ*

စာခ်ဳပ္နမွူနာပုံစံ *