ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်း

ဤ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းကို ရှယ်ယာ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အရ ဒါရိုက်တာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

Mr Mitsuji Konoshita, Chairman of the board

Mr Aung Moe Kyaw, Director

Mr Balasingam Ananthatheerthan, Director

Mr Hitoshi Ikeya, Director

Mr Johann Mallet, Director

Mr Kaname Hashimoto, Managing Director

Mr Ng How Kiat Charlie, Director