ကၽြနု္ပ္တို႔သည္၀န္ထမ္းတိုင္း၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ပဏာမေျခလွမ္း၊စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈတန္ဖုိးမ်ားကုိ            GL-AMMK ကုမဏီမွ ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ တန္းတူအခြင့္အလမ္း ေပးပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏အလုပ္လုပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈေရရွည္ခိုင္ျမဲရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

အလွ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေသာကုမဏီတြင္

GLAMMKမွာလူတိုင္းသည္ေရရွည္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ရလဒ္၊ကတိက၀တ္မ်ား၊ရိုးသားမႈအေပၚအေျခခံၿပီးတန္းတူအခြင့္ အေရးမ်ားေပးထားပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပန္အလွန္GL-AMMK၏တိုးတက္မႈ႔ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ေရရွည္တည္တံံံ႔ခိုင္ျမဲေသာစီးပြား ေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေသာ႔ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္မွုုသင္တန္းမ်ား